Užsakymo taisyklės - Satva Apartments

Užsakymo taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB „Goldis” valdomos apartmentssatva.com elektroninės rezervavimo sistemos veikimo taisyklėse reglamentuojama įmonei priklausančių „Satva“ apartamentų, esančių Vilniuje Totorių 22 ir 24, siūlomų apgyvendinimo paslaugų (toliau – Paslaugos) pardavimo per UAB „Goldis” (buveinės adresas: Didžioji 48, Kyviškės, Vilniaus raj.; juridinio asmens kodas 301684846; tel.: 8 683 69888; el. paštas satva@goldis.lt arba irena@goldis.lt (toliau – „Satva Apartments“) elektroninę rezervavimo sistemą www.apartmentssatva.com (toliau – elektroninė rezervavimo sistema), tvarka bei „Satva Apartments” ir kliento (toliau - Svečio) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes.
 2. „Satva Apartments“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias taisykles. Naudojantis elektronine rezervavimo sistema, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 3. “Satva Apartments“ neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Svečias išsamiai nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 4. Pateikti užsakymus elektroninėje rezervavimo sistemoje turi teisę:
  • 4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  • 4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  • 4.3. juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;
  • 4.4. visų šių taisyklių 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
 1. „Satva Apartments“ turi teisę be įspėjimo Svečiui apriboti galimybę naudotis elektronine rezervavimo sistema, jeigu Svečias iš esmės pažeidžia šių taisyklių reikalavimus, pavyzdžiui Svečias mėgina pakenkti elektroninės rezervavimo sistemos darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
 2. Elektroninėje rezervavimo sistemoje informacija pateikiama lietuvių, rusų, lenkų ir anglų kalbomis.
 3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos „Satva Apartments“ Užsakymo taisyklėse, Vidaus taisyklėse ir Privatumo politikoje.

PRISIJUNGIMAS PRIE ELEKTRONINĖS REZERVACIJOS SISTEMOS

 1. Svečiai įsigyti paslaugas gali prisijungę prie elektroninės rezervacijos sistemos bei nurodę tokią informaciją:
  • 8.1. fizinio asmens vardą ir pavardę, kontaktinį telefono nr., el. paštą;
  • 8.2. Svečio duomenys įvedami tik užsakymo patvirtinimo tikslu. Svečio paskyra elektroninėje rezervacijos sistemoje nesukuriama ir duomenys apie ankstesnes rezervacijas nekaupiami.
 2. Jeigu pasikeičia Svečio registracijos duomenys, privaloma nedelsiant juos atnaujinti. „Satva Apartments“ nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Svečiui ir (arba) tretiesiems asmenims, jeigu klientas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis, nepateikė arba nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
 3. Svečio pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų̨ teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Tvarkydamas ir saugodamas pirkėjo asmens duomenis, „Satva Apartments “ vadovaujasi Privatumo politika užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Svečio asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik su Svečio sutikimu. Svečio sutikimas pažymimas elektroninėje rezervavimo sistemoje, atitinkamame lauke.
 4. Svečias visada turi teisę, pateikęs prašymą „Satva Apartments“, susipažinti su „Satva Apartments“ tvarkomais savo asmens duomenimis, sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
 5. Svečių asmens duomenys bus naudojami ir saugomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir terminais.

REZERVACIJŲ PASIRINKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKA BEI TERMINAI

 1. Svečiui suteikiama galimybė rinktis standartines nakvynes, kurios yra pateiktos rezervavimo lentelėje, su nuoroda apie galimą datos pasirinkimą, pagal rezervavimo dieną galiojančias kainas.
 2. Svečias gali pasirinkti pageidaujamą laisvą rezervacijos datą pasirinktam kambariui bei papildomas sąlygas.
 3. Išsirinkęs pasiūlymą Svečias turi pereiti į kitą rezervacijos etapą – formuliarą, kuriame nurodo savo asmens duomenis bei savo pastabas/pageidavimus dėl rezervavimo.
 4. Tam, kad Svečio rezervacija būtų galiojanti, Svečias privalo apmokėti užsakymą. Svečias gali atlikti apmokėjimą vienu iš šių būdų:
  • 16.1. kredito kortele (Visa, Mastercard);
  • 16.2. mokėjimo iniciavimu;
  • 16.3. mokėti banko pervedimu arba vėliau;
 1. Pasirinkęs 16.1 arba 16.2 punktuose nurodytą apmokėjimo galimybę, Svečias nukreipiamas į interneto svetainę, kur gali atlikti pinigų apmokėjimą pasinaudodamas elektroninės prekybos mokėjimų sistema. Sistemai priėmus įmoką, Svečiui automatiškai pranešama el. laišku, patvirtinančiu apmokėjimą ir rezervavimą. El. laiške bus nurodyti Svečio duomenys, viešbučio pavadinimas, bendra nakvynės kaina, sumokėta suma ir kitos paslaugų teikimo sąlygos. Rezervavimą patvirtinantį el. laišką reikia pateikti viešbutyje kaip rezervacijos įrodymą.
 2. Svečiui pasirinkus 16.3 punkte nurodytą galimybę (mokėti banko pervedimu arba vėliau), jis el. paštu gaus pradinio rezervavimo patvirtinimą, tačiau rezervacija galutinai bus patvirtinta tik sumokėjus visa užsakymo kainą paprastu banko pervedimu arba interneto sistema. Rezervavimas laikomas pradiniu 48 valandas nuo jo užsakymo ir, per tą laiką, negavus užmokesčio, gali būti panaikintas. „Satva Apartments“ gavus avansą, Svečiui išsiunčiamas rezervavimą patvirtinantis el. laiškas, kuriame bus nurodyti kliento duomenys, viešbučio pavadinimas, bendra nakvynės kaina, įmokėta suma, kitos paslaugų teikimo sąlygos. Šį laišką Svečias pateikia viešbučio administratorei galutiniam atsiskaitymui.
 3. Rezervavimas pagal užklausimą. Elektroninėje rezervavimo sistemoje nesant pageidaujamo laisvo kambario, Svečias gali užpildyti užklausos formą. Užpildęs formą, Svečias el. paštu gauna termino patvirtinimą (arba jo nebuvimą) bei informaciją apie tai, kaip sumokėti avansą. Svečias gali sumokėti avansą kredito kortele, elektroniniu arba paprastu banko pervedimu. Rezervavimas bus patvirtintas tik gavus avansą gavimo metu. Sumokėjęs avansą, Svečias gaus el. laišką, kuriame bus nurodyti kliento duomenys, viešbučio pavadinimas, bendra nakvynės kaina, įmokėtas avansas ir suma, kurią reikės mokėti viešbutyje, kitos paslaugų teikimo sąlygos, kurį reikia pateikti atvykus į viešbutį galutiniam atsiskaitymui.
 4. Elektroninėje rezervavimo sistemoje paslaugų kainos kainos nurodamos eurais, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, į kurias nėra įskaičiuotas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytas 1 (vieno) euro/d. turizmo mokestis, kuris priskaičiuojamas papildomai, remiantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintais tarifais ir tvarka (su kuriais galima susipažinti www.vilnius.lt).
 5. Prieš sumokėdamas užsakymo sumą, Svečias patvirtina, kad susipažino su „Satva Apartments“ elektroninės rezervavimo sistemos veikimo taisyklėmis, uždėdamas varnelę užsakymo lange ties „Perskaičiau ir sutinku su vidaus taisyklėmis ir užsakymo taisyklėmis “. Svečiui nesuteikiama galimybė pateikti rezervaciją, jeigu jis nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir to nepatvirtina.
 6. Kai „Satva Apartments“ gauna mokėjimo patvirtinimą, laikoma, kad tarp Svečio ir „Satva Apartments“ yra sudaryta paslaugų sutartis. „Satva Apartments“ neatsako už tai, kad paslaugų sutartis nebuvo sudaryta dėl laiku negauto mokėjimo patvirtinimo šiuose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

PASLAUGŲ TEIKIMAS, REZERVACIJOS ATŠAUKIMAS

 1. Paslaugos teikiamos išskirtinai „Satva Apartments“.
 2. Svečias turi teisę atšaukti savo rezervaciją ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki paslaugų teikimo pradžios, kreipdamasis raštu satva@goldis.lt. Tokiu atveju „Satva Apartments“ privalo grąžinti visą Svečio sumokėtą užsakymo sumą per 7 darbo dienas nuo visos mokėjimui reikalingos informacijos pateikimo.
 3. Tuo atveju, jeigu Svečias pageidauja atšaukti savo rezervaciją likus mažiau negu 7 dienoms iki paslaugų teikimo pradžios arba neatvyksta į „Satva Apartments“ nepateikęs jokios informacijos, Svečiui yra grąžinamas visas jo sumokėtas užsakymo mokestis, 24 Taisyklių punkte nustatyta tvarka, išskaičiavus iš grąžintinos sumos “Satva Apartments” patirtus nuostolius dėl tokio pavėluoto atšaukimo ar neatvykimo. Minimaliais “Satva Apartments” nuostoliais bus laikoma pirmos nakvynės, jeigu buvo užsakyta, kaina.

GINČŲ SPRENDIMAS

 1. Visi nesutarimai, kilę tarp Svečio ir „Satva Apartments“ dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Svečias, norėdamas pateikti pretenziją arba išspręsti kilusią problemą, turi kreiptis į „Satva Apartments“ raštu. Galimi pretenzijos ir kreipimosi raštu pateikimo būdai:
  • 27.1 siunčiant el. paštu: satva@goldis.lt;
  • 27.2. siunčiant adresu: Totorių 24-4, Vilnius;
  • 27.3. tiesiogiai darbo dienomis 8-18 val. atvykus į „Satva“ apartamentus, adresu Totorių 24-4, Vilnius.
 1. Svečias dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, telefonas (8 5) 262 6751, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kitiems šiose taisyklėse neaptartiems klausimams, susijusiems su paslaugų įsigijimu www.apartmentssatva.com, taikomos „Satva Apartments“ paslaugų teikimo taisyklių nuostatos.

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS. BENDROJI DALIS

 1. Į “Satva” apartamentus atvykęs Svečias ir kartu su juo atvykę asmenys privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
 2. Svečių atvykimas nuo 15:00 val., išvykimas iki 12:00 val.
 3. Įmonės darbuotojas, registruodamas atvykusį svečią, naudojasi jo pateikto dokumento duomenimis, o pabaigęs registraciją – grąžina asmens dokumentą svečiui.
 4. Svečias turi apmokėti sąskaitą atvykimo dieną (gali būti išimčių) jei užsakymas dar neapmokėtas.
 5. Fiziniai asmenys atsiskaityti gali grynaisiais pinigais (EUR), banko kreditinėmis kortelėmis ar bankiniu pavedimu.
 6. “Satva Apartments” Svečiai gali atsiskaityti šiomis banko kortelėmis: MAESTRO, MASTERCARD, VISA.
 7. “Satva Apartments” iki Svečio atvykimo turi teisę laikinai įšaldyti užsakymo sumą Svečio mokėjimo kortelėje, jei Svečias užsakė nakvynę per www.apartmentssatva.com ar kitas užsakymo platformas (booking.com, expedia.com ir kt), bet nesumokėjo už užsakymą iš anksto.
 8. Likus 7 ir daugiau dienoms iki užsakytos nakvynės Svečias gali užsakymą atšaukti nemokamai. Svečias turi apie užsakymo atšaukimą pranešti elektroniniu laišku, nurodytu www.apatrtmentssatva.com kontaktuose adresu, pateikiant svečio vardą, pavardę, banko sąskaitą ir norimo atšaukti užsakymo data. Jei užsakymas buvo apmokėtas – įmonė per 7 darbo dienas grąžins Svečio sumokėtą užsakymo sumą į Svečio nurodytą banko sąskaitą.
 9. Svečiui atšaukus užsakytą nakvynę iki atvykimo likus 7 ar mažiau dienų, visa užsakymo suma jei ji buvo sumokėta įmonei - gali būti negrąžinama, jei buvo nesumokėta- gali būti nuskaičiuojama nuo Svečio sąskaitos.
 10. Svečiui užsakiusiam nakvynę ir už ją sumokėjus, atvykus į apartamenytus, tačiau nusprendusiam jais nesinaudoti, pinigai negrąžinami.
 11. Svečiui išvykus anksčiau nei buvo numatyta rezervacijoje, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką Svečiui negrąžinami.
 12. Svečiai, gyvenantys trumpiau nei visą parą (24 val.) moka visos paros kainą, nepriklausomai nuo atsiskaitymo valandos
 13. Svečiui pageidaujant ir esant galimybei, yra suteikiamas vėlyvas išvykimas (viešnagė apartamentuose pratęsiama iki 18 val. ar kito sutarto laiko) už papildomą mokestį (50 procentų apartamentų nuomos paros kainos).
 14. Svečių lankytojai (jei jų daugiau, nei buvo nurodyta svečio rezervacijoje), pasiliekantys apartamentuose po 22:00 valandos, privalo įsiregistruoti į apartamentus, pateikdami įmonės darbuotojui galiojančius asmens dokumentus ir sumokėti už apgyvendinimą.
 15. Svečiui pageidaujant ir pateikus reikalingus duomenis įmonė išrašo ir elektroniniu paštu atsiunčia sąskaitą faktūrą.
 16. “Satva Apartments” dirba kasdien, 24 valandas per parą, su atsakingu įmonės darbuotoju galima susisiekti telefonu (+370 659 15118 arba +370 683 69888). Apie planuojamą atvykimo laiką Svečias privalo pranešti iš anksto atsakingam įmonės darbuotojui telefonu, SMS žinute ar elektroniniu laišku nurodytu įmonės kontaktų skyriuje)
 17. Svečiai norintys atvykti su gyvūnais turi įspėti iš anksto ir gyvūno šeimininkas turi gauti patvirtinimą, kad gali su jais apsistoti. Už gyvūnų apgyvendinimą yra imamas papildomas mokestis – 15 eurų.
 18. Svečiai, norintys parkuoti automobile uždarame keime - užsakymo metu turi rezervuoti vietą ir gauti patvirtinimą, kad tokia vieta Svečio automobiliui rezervuota (papildomai kainuoja 15 eurų)
 19. “Satva Apartments” pasilieka teisę neįsileisti neblaivių, apsvaigusių nuo narkotinių medžiagų, triukšmingų, agresyvių ar nepageidaujamų asmenų, remiantis Satva Apartments vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais lokaliais ar LR galiojančiais norminiais aktais.
 20. Dingus “Satva Apartments inventoriui” arba jį sugadinus, kaltininkai atlygina žalą koeficientu 1:2. Svečias sutinka, kad įmonė po tokio fakto nustatymo turi teisę kreiptis į policiją, ir gali vienašališkai nuo Svečio sąskaitos (kreditinės kortelės ar pan.) nuskaičiuoti 100 eurų baudą. Jei dėl padarytos žalos negalima apgyvendinti kitų svečių, mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo laikotarpiu.
 21. Į “Satva” apartamentus priimami bet kokio amžiaus vaikai. Jei vaikui iki 2 metų nereikalinga atskira lova ir patalynė - jo nakvynė Svečiui papildomai nekainuoja. Galima užsakyti papildomą lovytę kūdikiui – 15 eurų para.
 22. Visi vaikai nuo 2 metų ir vyresni – nurodomi, kaip suaugę apartamentų Svečiai, jiems turi būti rezervuota lova nakvynei.
 23. Dalyje apartamentų galima pastatyti papildomą lovą, ją reikia rezervuoti užsakymo metu. Kaina – 15 eurų para.
 24. Visišką atsakomybę už gyvenančių vaikų iki 18 metų ir neįgalių asmenų sveikatą, saugumą, tinkamą elgesį, šių taisyklių laikymąsi prisiima tėvai (globėjai) arba lydintys pilnamečiai asmenys. Nepilnamečiai asmenys - neapgyvendinami.
 25. Už visas paslaugas ir prekes, kurias “Satva Apartments” Svečias įsigijo ar jomis naudojosi, tačiau dėl tam tikrų priežasčių išvyko neatsiskaitęs, įmonė turi teisę nuskaičiuoti atitinkamą sumą už prekes ir/ar paslaugas iš Svečio sąskaitos (kreditinės kortelės ar pan.). Svečiai įsipareigoja net po išvykimo pilnai atsiskaityti už įsigytas prekes ir/ar paslaugas.
 26. “Satva Apartments” neatsako už vertingus svečių daiktus paliktus apartamentų kambaryje ar bendrose erdvėse, kieme. Savo daiktų saugumu turi pasirūpinti pats svečias.

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS. DRAUDŽIAMA

 1. Stumdyti baldus (be suderinimo).
 2. Laikyti apartamentų kambariuose ir erdvėse lengvai užsidegančias medžiagas.
 3. Gadinti inventorių.
 4. Apartamentuose apgyvendinti daugiau asmenų, nei nurodyta užsakyme.
 5. Sugedus įmonės inventoriui nepranešti apie tai įmonės darbuotojui.
 6. Palikti įjungtus elektros prietaisus.
 7. Naudotis savo elektros prietaisais, išskyrus tuos atvejus, kai tie prietaisai yra paimti iš įmonės darbuotojo ir jis yra iš anksto įspėtas apie tokių prietaisų naudojimą. (Nedraudžiama naudoti įvairius pakrovėjus: kompiuterių, telefonų, skutimosi mašinėles, plaukų džiovintuvus).
 8. Laikyti numeriuose gyvūnus ir paukščius, nepranešus iš anksto ir negavus tam leidimo.
 9. Laikyti agresyvius gyvūnus, galinčius pakenkti kitiems svečiams.
 10. Trukdyti kitiems “Satva Apartments” svečiams mėgautis poilsiu.
 11. Apartamentų teritorijoje svečiui (-iams) nuo 22:00 iki 7:00 valandos draudžiama triukšmauti (t.y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis). Jeigu svečias (-iai) nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems apartamentuose gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jam (jiems) skiriama bauda – 150,00 Eur ir atlyginami kiti su šiuo įvykių susiję nuostoliai.
 12. Rūkyti apartamentų kambariuose ir jiems priklausančiuose balkonuose yra griežtai draudžiama. Bauda – 100 eurų. Rūkyti galima tik specialiai tam įrengtose ir pritaikytose vietose. Svečių saugumui daugelyje kambariuose yra įrengtos įspėjančios dūmų ir gaisro signalizacijos.
 13. Organizuoti apartamentuose vakarėlius, rengti balius, pasilinksminimus ar kitus triukšmingus renginius. Įmonės atstovui, namo/gatvės kaimynams ar policijai užfiksavus tokią veiklą, Svečias sutinka sumokėti 100 eurų baudą įmonei ir kompensuoti visus su tuo įvykiu susijusius nuostolius. Bauda gali būti nuskaičiuota iš Svečio sąskaitos (kreditinės kortelės ar pan.).
 14. Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros kambariuose ir bendrose erdvėse, o tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą viešnagės metu.
 15. Įsinešti į apartamentus pavojingus sveikatai ir gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones. Įsinešti, naudoti, saugoti ir vartoti bet kokias narkotines ar kitokias psichotropines medžiagas. Visais tokiais atvejais įmonės administracija kviečia policiją.
 16. Nesilaikyti “Satva Apartments” vidaus bendrųjų taisyklių ir visų LR teisės aktų, kuriais apibrėžiamas asmenų saugumas bei bet kokių kitų potencialių grėsmių užkardymas.

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS. SVEČIAI PRIVALO

 1. Laikytis bendrųjų naudojimosi taisyklių
 2. Laikytis ramybės nuo 22:00 iki 7:00.
 3. Susimokėti iš karto už visas suteiktas paslaugas (gali būti taikomos išimtys atskirais atvejais).
 4. Išvykstant iš apartamentų paduoti durų raktą, vartų pultą įmonės atstovui ir įsitikinti, kad už visas paslaugas yra sumokėta, perduoti užsakytą kambarį.
 5. Griežtai laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių.
 6. Išeinant iš kambario įsitikinti, kad visi elektros ir dujų prietaisai yra tinkamai išjungti: šviesos, televizorius, elektros ar dujų vyryklė ir kt.
 7. Nepamiršti patikrinti, kad visi karšto ir šalto vandens čiaupai būtų sandariai užsukti.
 8. Išeinant įsitikinti, kad numeris yra saugus.
 9. Jeigu yra koks nors gedimas svečio apartamentuose, būtina pranešti įmonės darbuotojui.
 10. Apartamentų numerio raktas gali būti išduodamas tik svečiui pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Pametus ar sugadinus numerio magnetinį, fizinį raktą ar pultą nuo vartų taikoma bauda – 25 eurai.
 11. Svečiui, iki 14 val. neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario – įmonės darbuotojas pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į kitas patalpas, taikoma bauda- 25 eurai.
 12. Ekstremaliu atveju Svečias privalo pirmiausia kreiptis į įmonės darbuotoją tel.: +370 659 15118 arba +370 683 69888 arba trumpuoju pagalbos numeriu 112.

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS. SVEČIŲ APTARNAVIMAS IR PATALPŲ PRIEŽIŪRA

 1. Pusryčiai apartamentuose - neteikiami
 2. Kambarių tarnyba dirba nuo 10:00 iki 18:00 val., teirautis tel. +370 659 15118
 3. Jei Svečias gyvena ilgiau, kaip 7 nakvynes, apartamentuose rankšluosčiai keičiami kas 3 dienas, patalynė kas 7 dienas.
 4. “Satva Apartments” personalas, netrukdydamas Svečių poilsio, gali atlikti smulkų patalpų bei inventoriaus remontą.
 5. Kambario temperatūra šildymo sezono metu turi būti ne žemesnė kaip +18° C.
 6. Įmonės darbuotojas saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į “Satva Apartments” svečių gyvenamus kambarius.
 7. Įmonės darbuotojai, radę paliktus daiktus, esant galimybei, iškart grąžina savininkams. Jei savininkas nesurandamas, palikti daiktai, praėjus 6 mėnesiams, realizuojami nustatyta tvarka.
 8. “Satva Apartments” neatsako už nesaugiai paliktas ir prarastas vertybes ir/ar padarytą joms žalą apartamentų kambaryje ar bendrose erdvėse.
 9. “Satva Apartments” svečiams elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), įmonės darbuotojas pasilieka teisę iškeldinti svečią, negrąžinant jo sumokėtų pinigų. Esant reikalui, visada kreipiasi į kompetentingas instancijas.
 10. Jūsų saugumui prie “Satva apartments” įėjimų į patalpas įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS. PAREIŠKIMAI IR PAGEIDAVIMAI

 1. “Satva” visada laukia Svečių pageidavimų ir pasiūlymų, kad galėtų gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
 2. Svečių pasiūlymai ir nusiskundimai gali būti pateikti internėtinėje svetainėje www.apartmentssatva.com arba el. adresu satva@goldis.lt. Jie apsvarstomi įmonės vadovų susirinkimų metu, jei reikalinga atsakymas paklausėjui duodamas ne vėliau, kaip per 1 savaitę nuo informacijos gavimo datos.